Szinva Net Informatikai Zrt. - Központosított közbeszerzés
 

 

 
 

Központosított közbeszerzés

Szinva Net Informatikai Zrt.  az elmúlt években számos keretszerződés nyerteseként, minősített szállítójaként szállított a központosított közbeszerzés keretein belül.

Célunk, hogy ügyfeleink igényeit a lehető leggyorsabban és legteljesebb mértékben kielégítsük, és számukra jó minőségű, korszerű eszközöket szállítsunk.

Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére termékeinkkel, akcióinkkal, aktuális árainkkal, illetve  adminisztrációval kapcsolatos ügyekben.


Útmutató a keretmegállapodásos eljárás második része lebonyolításához

 

 

A jelen útmutató az Intézmények számára a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: a kormányrendelet) 28. §-ában foglaltak alapján, a keretmegállapodásos eljárás 2. részének lebonyolításához készült.Felhívjuk az Intézmények figyelmét, hogy az útmutató nem helyettesíti a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), valamint a már hivatkozott kormányrendelet ismeretét, mindössze meg kívánja könnyíteni az Intézmények tájékozódását e jogszabályok, és az azok alapján lebonyolítandó eljárások tekintetében.

Kérjük, hogy a beszerzéseik megkezdésekor legyenek figyelemmel továbbá a 46/2011. (III. 25.) Kormányrendelet és adott esetben a hatályos beszerzési tilalom előírásaira is.

Az alábbiakban részletezett keretmegállapodásos eljárás 2. részének lefolytatására a kormányrendelet 1. §-a alapján a központosított közbeszerzés személyi hatálya alá tartozó költségvetési szervek és a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozott intézmények jogosultak, akik a kormányrendelet 17. § (1) bekezdése szerinti igényeiket a központi beszerző szervezet (központi beszerző szervezet: KEF) felé bejelentették. (Az igénybejelentés folyamatát ld. Önként csatlakozás menete 2. pont.) Az intézmények listáját a központi beszerző szervezet hivatalos WEB oldalán folyamatosan közzéteszi.

A központosított közbeszerzési portál elérési útvonala: www.kozbeszerzes.gov.hu.

A keretmegállapodásos eljárás 1. részében a Beszerző elvégezte a Szállítók alkalmasságának vizsgálatát, a keretmegállapodásos eljárás 2. részében alkalmasság vizsgálata már nem történhet.

Felhívjuk az Intézmények figyelmét, hogy a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a ténylegesen beszerezni kívánt „termékkosár” alapján kell az ajánlatokat értékelni. A közbeszerzési portál adatai alapján kell kiválasztani az egyedi beszerzés szempontjából megfelelőnek ítélt termékeket, szolgáltatásokat. A „kosár” műszaki tartalmának meghatározásánál is be kell tartani a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. §. (6) bekezdésében foglaltakat (közbeszerzési műszaki leírás és esélyegyenlőség kérdésköre). Minden egyenértékűnek minősülő terméket, szolgáltatást figyelembe kell venni! A kiválasztást (pl. képernyőtartalmak nyomtatásával) dokumentálni, és az ajánlatokat értékelni kell (a nem megfelelőség/nem egyenértékűség indokolásával, és az „érvényes ajánlatok” értékelésével /sorba rendezésével/).


Az eljárás 2. része lebonyolításának részletes szabályai

A verseny újranyitásával történő kiválasztásAz intézmény, mint ajánlatkérő elektronikus árlejtéssel vagy a Kbt. 110. § (5)-(7) bekezdés szerinti eljárás lefolytatásával szerzi be az adott terméket/szolgáltatást:

 • Elektronikus árlejtés alkalmazása esetén az erre való utalást szerepeltetni kell az ajánlattételi felhívásban (ld.: Kbt. 110. § (4) bekezdés b) pont és a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról).
 • A Kbt. 110. § (5)-(7) bekezdés szerinti eljárás esetén az intézmény, mint ajánlatkérő közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívást küld valamennyi (adott rész esetén az adott rész vonatkozásában valamennyi) a keretmegállapodásban szereplő szállítónak. Az ajánlatok egyszerű kiértékelését követően szerződést köt a nyertes ajánlatot benyújtó szolgáltatóval.

 

1.    Ajánlattételi felhívás megküldése

A verseny újranyitásával történő kiválasztás ajánlattételi felhívás megküldésével kezdődik, mellyel az Intézmény valamennyi, az adott rész vonatkozásában keretmegállapodást kötött ajánlattevőt egyidejűleg, írásban ajánlattételre hív fel (más ajánlattevőt az eljárásba nem lehet bevonni).

Az ajánlattételi felhívás tartalmazza (Kbt. 110. § (5) bekezdés):

 1. az ajánlatkérő nevét és címét, telefon- és telefaxszámát (e-mail);
 2. hivatkozást a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napját;
 3. hivatkozást a megkötött keretmegállapodásra; 
 4. az adott közbeszerzés tárgyát, és mennyiségét; 
 5. a szerződés meghatározását; 
 6. a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét; 
 7. a teljesítés helyét; 
 8. az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozást; 
 9. az ajánlattételi határidőt, és az ajánlatok benyújtásának címét, valamint annak meghatározását, ha az ajánlatkérő a magyar   mellett más nyelven is biztosítja az ajánlattételt; 
 10. az ajánlat felbontásának helyét, idejét, az ott jelenlétre jogosultakat; 
 11. az ajánlattételhez szükséges egyéb, adott esetben dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információkat; 
 12. az ajánlati kötöttség időtartamát; 
 13. az értékelési szempontokat és az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja esetén a 71. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakat.


Ha a közbeszerzést az Európai Unióból származó forrásból támogatják, az Intézmény a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban köteles megjelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat. A szerződéses feltételek az uniós beszerzési követelményekkel kiegészíthetők.

A Kbt. 110. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás második részében az értékelés a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján történik, de azzal a különbséggel, hogy az összesen árat nem a mintafeladatra, hanem a ténylegesen beszerezni kívánt termékekre (beszerzői kosár) kell értelmezni, az összes érintett keretmegállapodással rendelkező nyertes Szállító árlistájának összehasonlításával.

Az Intézmény az ajánlattételi határidőt úgy köteles meghatározni, hogy elegendő időtartam álljon rendelkezésre a megfelelő ajánlattételhez.

2.    Kiegészítő tájékoztatás

Ajánlattevők az ajánlattételi felhívással vagy a dokumentációval kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérhetnek, melyet az Intézménynek az összes ajánlattevő számára meg kell adnia, az egyenlő bánásmód biztosításával.

3.    Ajánlatok bontása

Az ajánlattevő a központi beszerző szervezet által lebonyolított keretmegállapodásos eljárás első részének lezárásaként kötött keretmegállapodásban meghatározottakhoz képest, az ajánlat tartalmi elemeire vonatkozóan, csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy az Intézmény számára kedvezőbb ajánlatot tehet tekintettel a Kbt. 110. § (6) bekezdésére.

Az ajánlatok bontására, elbírálására és az ajánlatkérő döntéséinek közlésére, valamint a szerződés megkötésére a keretmegállapodásos eljárás 2. részében is alkalmaznia kell a Kbt. X-XI. Fejezetét. (Ide tartozik többek között a Kbt. 68.-70. §-ában foglalt számítási hiba javítása, és az irreális ajánlati elem vizsgálata).

4.    Írásbeli összegezés megküldése

Az ajánlatok elbírálásának befejezését követően a Kbt. 77. §-ban foglaltaknak megfelelően írásbeli összegezést (ld. 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklet) kell készíteni, mely tájékoztatást nyújt az ajánlatok elbírálásáról és a nyertes ajánlat kiválasztásának indokairól. Az írásbeli összegezést minden ajánlattevő számára egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton meg kell küldeni.

5.    Szerződés megkötése

Az Intézménynek a keretmegállapodásos eljárás 2. részében lebonyolított eljárás eredményeként megkötött szerződés alapadatait vagy az eljárás eredménytelenségéről szóló értesítést a szerződés megkötésétől, illetve az eljárás eredménytelenségéről szóló döntéstől számított 5 napon belül kell megküldenie a központi beszerző szervezet részére. (A kormányrendelet 28. § (4) bekezdése alapján a megküldendő alapadatok: a szerződő felek megnevezése, azonosító adatok; a keretmegállapodás előzményének, a megkötött egyedi szerződés tárgyának, mennyiségének meghatározása; a keretmegállapodás (és értelemszerűen az egyedi szerződés) hatálya; az ellenszolgáltatás és a központosított közbeszerzési díj mértéke, számításának és megfizetésének módja.)

Az adattartalom megküldése a központosított közbeszerzési portálon, elektronikus úton is gyakorolható (a bal oldali menü sávon elhelyezett „Terv/Igény Kezelés” menü alatti „Terv dokumentumok” menüpontot kiválasztva).

Amennyiben a keretmegállapodásos eljárás 2. részének eredményeként kötött egyedi szerződés teljesült vagy a szerződés módosítása válik szükségessé, az Intézmény az erre vonatkozó adatokat - a körülmény bekövetkezését követő 5 napon belül - szintén köteles megküldeni a központi beszerző szervezet részére.

Az Intézménynek nem kell megküldenie közzétételre az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről, a szerződések módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt az Európai Unió Hivatalos Kiadványai Hivatalának, valamint a Közbeszerzési Hatóságnak.

Amennyiben az intézmény nem rögzíti a Portálon a szerződés adatait, úgy a tájékoztatási kötelezettség határidőben történő megtétele a keretmegállapodás szerint a Szállító kötelezettsége!
 

 

Kapcsolattartók

 

Ugrás a lap tetejére^

 

A weblap bizonyos funkcióihoz és a célzott hirdetésekhez sütiket (cookie-kat) alkalmazunk.

A sütikről, engedélyezésükről és tiltásukról itt olvashat bővebben. További információk

Hozzájárulok

 

Cookie szabályzat

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. Jelen cookie szabályzat a www.szinvanet.hu weboldalra (továbbiakban: weboldal) vonatkozik.

 

Mik azok a cookie- k?

A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett

- megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép,

- emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie,

- elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és

- figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

 

Sütik fajtái

Weboldalunkon kétféle sütit használhatunk: „session” („munkamenet sütiket”) vagy „persistent” („állandó sütiket”).

Session cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

Persistent Cookies: ezek azok a sütik, amelyek azután is online eszközén maradnak, hogy Ön elhagyta az adott weboldalt, és egy véletlenszerűen generált számot eltárolva segítenek a weboldal látogatóinak egyedi felhasználóként történő azonosításában. A süti típusától függ, hogy mennyi ideig tárolódik az Ön online eszközén. A weboldalon alkalmazott tárolt (nyomkövető) sütik fontos forgalmi adatokkal szolgálnak annak használatáról. Ilyen adat például a tényleges vásárlók aránya a honlapot még a bevásárlókosár elérése előtt elhagyó látogatókkal szemben.

 

A nyomon követést és a jelentéstételt alábbi partnereink végzik számunkra:

- Google Analytics (további információ: https://www.google.com/analytics)

- Kampányaink sikerességét mérő, hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütik: Google Adwords (további információ: http://adwords.google.hu/)

 

Harmadik kereskedő fél, így a Google számára is engedélyezzük sütik használatát a felhasználó korábbi látogatásain alapuló hirdetések megjelenítésére honlapunkon.

 

Harmadik féltől származó sütik

Weboldalunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Ha kíváncsi rá, hogyan használják a harmadik felek a sütiket, tekintse meg e szolgáltatások adatvédelmi- és süti-szabályzatát.

 

Cookie-k letiltásának és / vagy eltávolításának módja:

A böngésző beállítása: beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.

Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:

- Internet Explorer

- Mozilla Firefox

- Google Chrome

 

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k tiltása esetén bizonyos elemek és a Weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

 

Impresszum  |  Szinva Net © 2012